Psykoterapi

Ulf och Therese har båda lång och bred erfarenhet av psykoterapeutisk behandling inom många diagnosområden. Therese arbetar idag som leg. Psykoterapeut på Humana i Kristianstad. Ulf arbetar i huvudsak som handledare och konsult. Vi har i huvudsak södra Sverige som upptagningsområde.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet beteende används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som både individen själv och dennes omgivning påverkas av. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

Grundläggande analys

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys med inlärningsteori och kognitiv teori som utgångspunkt. Man analyserar vad som ligger till grund för problematiken och vad som utlöser och vidmakthåller problematiken här och nu. Analysen ger riktlinjer om vilken behandling som skall ges och den är under ständig utvärdering.

I KBT ingår psykoedukation för att öka klientens förståelse för hur hen fungerar. Terapeuten är alltid tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför man använder en viss metod. Det innebär att klienten ska få en förståelse för hur hens problem har uppkommit och vad som vidmakthåller det i vardagen.

Förfrågan

Har ni en förfrågan om individualterapi får ni gärna kontakta oss.

Vänligen notera att vi inte har landstingsavtal och att kostnaden för terapin bekostas privat.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close