Handledning

Vår handledning bygger på vetenskapligt framtagna och testade teorier och metoder. Vi vänder oss till dig som arbetar med människor inom psykiatri, omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänst. Vi är även vana handledare för studenter på psykoterapiutbildningar.

Teoretisk grund i handledningen

Handledningen utgår från modern inlärningsteori, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Det är från dessa teorier begreppen TBA (tillämpad beteendeanalys) och KBT (kognitiv beteendeterapi) kommer. KBT är den terapeutiska delen medan TBA öppnar för att tillämpa teorierna på flera nivåer.

TBA innebär att vi analyserar bakomliggande orsaksfaktorer till problematiken samt hur den utvecklats och vidmakthålls, i samspel med interpersonella faktorer och omgivningen. Beteendeanalysen ger riktlinjer för vilken behandling som ska ges och öppnar upp för en mer individuellt utformad behandling, vilket oftast krävs vid en svårare problematik. Eftersom varje människa är unik måste analysen vara det också.

Handledningens innehåll och mål

Handledningen utformas i samråd med handledningsgruppen. Här är några exempel på vad vi jobbar med:

  • Ärendehandledning
  • Bemötandefrågor, tex vid självskadebeteende, utagerande beteende, suicidnära beteenden
  • Komplicerade klientfall
  • Handledning i olika KBT-metoder där personal har grundutbildning
  • Handledning för personalgrupper på behandlingshem, inom omsorgen och LSS
  • Psykoterapihandledning för studenter på psykoterapiutbildningar i KBT

När du får handledning av oss kan du alltid räkna med ett strukturerat arbetssätt, aktiv handledning, ett absolut fokus på den aktuella situationen och en bra pedagogik som förmedlar ny kunskap till handledningsgruppen.

Etik

Vi står under socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation och psykoterapeutlegitimation) och följer Sveriges psykologförbund och beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer.

Förfrågan

Vid förfrågan får ni gärna kontakta oss här.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close